Sie sind hier: Startseite

Deutsch-Tschechische Seminarreihe zu Natura 2000

Als Abschluss unseres Projektes fand im Frühjahr 2008 eine mehrteilige zweisprachige Seminarreihe statt. In dieser Seminarreihe wurden die wichtigsten Felder berührt, die das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 ausmachen oder betreffen. Intention war es, eine breite Informationsbasis zu Natura 2000 für die Teilnehmer der Seminarreihe zu schaffen und darüber hinaus einen Austausch zwischen allen Beteiligten, also Referenten und Teilnehmern, zu ermöglichen.
Im Folgenden sind alle Referate der ersten und der zweiten Seminarveranstaltung sowohl auf deutsch als auch auf tschechisch abrufbar. Das erste Seminar fand vom 29.02.2008 – 02.03.2008 im Naturschutzzentrum Annaberg statt und umfasste Themen zur inhaltlichen und fachlichen Umsetzung von Natura 2000 in Sachsen und in Tschechien. Das zweite Seminar am 10.03. und 11.03.2008 an der Schola Humanitas in Litvínov behandelte dagegen die rechtliche Ausgestaltung von Natura 2000 in Deutschland und in der Tschechischen Republik sowie die finanzielle Umsetzung in Sachsen und Tschechien.
Mit dieser Zusammenstellung liegt eine aktuelle Übersicht über viele Themenbereiche vor, die sowohl in Sachsen als auch in Tschechien für die erfolgreiche Umsetzung des ambitionierten europäischen Naturschutzprojektes Natura 2000 von Bedeutung sind.

Srdečně vítáme

Česko-německá řada seminářů k soustavě Natura 2000

Závěrem našeho projektu se na jaře 2008 konala několikadílná dvoujazyčná řada seminářů. Na těchto seminářích byly projednávány nejdůležitější oblasti, týkající se evropské soustavy chráněných území Natura 2000 nebo ji tvořící. Intencí bylo, poskytnout účastníkům širokou informační bázi k soustavě Natura 2000 a kromě toho umožnit i výměnu informací a zkušeností mezi všemi zájemci, tedy referenty a účastníky. Kompletní přednášky z prvního jakož i druhého semináře jsou ke stažení jak v němčině tak i v češtině. První seminář se konal od 29.2. do 2.3.2008 v Centru pro ochranu přírody Annaberg (Naturschutzzentrum Annaberg) a věnoval se tématice obsahové a odborné realizace soustavy Natura 2000 v Sasku a České republice. Druhý seminář, pořádaný ve dnech 10.3. až 11.3.2008 na Schole Humanitas v Litvínově, se zase zaměřil na právní uspořádání soustavy Natura 2000 v České republice a v Německu jakož i finanční realizaci v Česku a Sasku.
Tento komplex poskytuje aktuální přehled mnoha tématických oblastí, které jsou pro úspěšnou aplikaci ambiciózního evropského projektu na ochranu přírody Natura 2000 významné jak v Česku tak i v Sasku.

Zum Betrachten der Dateien benötigen Sie Adobe Acrobat Reader, falls diese Software nicht auf Ihrem System installiert ist, führt Sie der nachfolgende Link direkt zum Download von Adobe Acrobat Reader in der neuesten Variante (Achtung, die neueste Version von Acrobat Reader ist 26,3 MB groß) Link zur Website von Adobe

Natura 2000, Einleitung  pdf-File [181 KB]  

Natura 2000, zahájení  pdf-File [209 KB]  

Fachliche Umsetzung der FFH-Richtlinie in Sachsen  pdf-File [1.518 KB]  

Naplňování směrnice o stanovištích v Sasku z odborného hlediska   pdf-File [1.551 KB]  

Fachliche Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie in Sachsen   pdf-File [1.609 KB]  

Naplňování směrnice o ptácích v Sasku z odbornéh   pdf-File [1.638 KB]  

Das System Natura 2000 in der Tschechischen Republik   pdf-File [494 KB]  

Soustava Natura 2000 V Česke republice   pdf-File [1.542 KB]  

Natura 2000 - Vogelschutzgebiete im Erzgebirge und Duppauer Gebirge  pdf-File [1.057 KB]  

Natura 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor   pdf-File [2.371 KB]  

Geschützte Lebensräume und Arten nach FFH-Richtlinie und Vogelschutz-Richtlinie im Erzgebirge  pdf-File [3.399 KB]  

Management a péče o typy přírodních stanoviš Odborné požadavky a zkušenosti   pdf-File [2.807 KB]  

Natura 2000 und das Erzgebirge - mit besonderer Berücksichtigung des Projektgebietes   pdf-File [68 KB]  

Natura 2000 a Krušné hory – se zvláštním zřetelem k projektovému území  pdf-File [70 KB]  

Natura 2000-Gebiete im Projektgebiet  pdf-File [2.187 KB]  

Natura 2000-území v oblastí projektu  pdf-File [2.198 KB]  

Umwelt und Tourismus in Sachsen Wer profitiert von wem?   pdf-File [841 KB]  

Životní prostředí a cestovní ruch v Sasku Kdo z koho má užitek?   pdf-File [72 KB]  

Rechtliche Grundlagen der Errichtung des europäischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ in Deutschland   pdf-File [79 KB]  

Právní základ vytváření evropské soustavy chráněných území „Natura 2000“ v Německu   pdf-File [94 KB]  

Legislativní zakotvení soustavy Natura 2000 v ČR / Legislative Verankerung des Natura 2000 – Netzwerkes in der ČR   pdf-File [478 KB]  

Natura 2000 - Rechtliche Aspekte für Land- und Forstwirtschaft   pdf-File [154 KB]  

Natura 2000 - Právní aspekty z pohledu zemědělství a lesnictví   pdf-File [58 KB]  

Aspekte der Umsetzung von Natura 2000 in Sachsen aus praktischer und rechtlicher Sicht   pdf-File [677 KB]  

Systematická realizace Natury 2000   pdf-File [697 KB]  

Bewertung von Einflüssen auf FFH-und Vogelschutzgebiete   pdf-File [48 KB]  

Hodnocení vlivů na evropsky významne lokality a ptačí oblasti  pdf-File [758 KB]  

Finanzierung von Natura 2000   pdf-File [283 KB]  

Financování Natury 2000   pdf-File [264 KB]  

Finanzierung von Natura 2000 in der Tschechischen Republik   pdf-File [474 KB]  

Financování Natury 2000 v České republice  pdf-File [745 KB]  

Umsetzung von Natura 2000-Maßnahmen und Finanzierungsmöglichkeiten für Landnutzer  pdf-File [2.095 KB]  

Realizace Natury 2000 - opatření a možnosti financování pro hospodáře   pdf-File [2.132 KB]  

NLP Sächsische Schweiz / SCHKO Labské pískovce   pdf-File [7.889 KB]  


Link zurück zu www.gueg.eu